Rankings


By region
Region Result Name Competition
World 20.79 Maureen aan de Wiel German Open 2006

Europe 20.79 Maureen aan de Wiel German Open 2006
Oceania 23.99 Jasmine Lee UK Open 2006

Netherlands 20.79 Maureen aan de Wiel German Open 2006
Australia 23.99 Jasmine Lee UK Open 2006