Ho Chi Minh Open 2018


Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 250 competitors.
The base registration fee for this competition is 100,000 ₫ (Vietnamese Đồng).

Here are some requirement for the competition:
* The competitors must register via WCA website, the organizer does not accept register on the spot
* Although we encourage everyone to join, but please register ONLY IF you can join the event, it help us to reduce waste in preparing your scoresheets and others
* The given information must be in Vietnamese (preferred) or English, should you wish to have modification, please contact me at atg.toan@gmail.com
* The maximum allowance for register is 250 people to ensure the quality and timeliness of the competition.
* The fee is 80.000VND if you are joining for less than 5 events and will be 100.000VND if you are joining from 5 events.
* The registration fee is collected on 14/07/2018 (the first day) at the event venue.
* We do not offer any refunds.
* If you wish not to participate anymore, please inform me at atg.toan@gmail.com

Đây là một số quy định cho cuộc thi. Thí sinh nên đọc kỹ:
* Toàn bộ thí sinh bắt buộc phải đăng ký thông qua website của WCA, Ban Tổ Chức (BTC) không chấp nhận đăng ký tại chỗ
* Mặc dù tinh thần cuộc thi là khuyến khích mọi người cùng tham gia, hãy đăng ký thi khi bạn THẬT SỰ CÓ THỂ THAM GIA, điều này giúp BTC hạn chế phí phạm tài nguyên khi chuẩn bị cho cuộc thi
* Thông tin đăng ký bắt buộc phải bằng Tiếng Việt có dấu (ưu tiên) hoặc tiếng Anh. Nếu có sai sót, các bạn hãy liên hệ với WCA Delegate để được giải đáp (thông tin liên lạc bên dưới)
* Số lượng đăng ký tối đa là 250 người để đảm bảo chất lượng cuộc thi và thời gian tốt nhất
* Lệ phí thi: 80.000VND nếu các bạn thi ít hơn 5 môn và 100.000VND nếu các bạn đăng ký từ 5 môn trở lên.
* Nếu bạn muốn hủy đăng ký, hãy liên lạc với WCA Delegate.
* Thông tin liên hệ: Gửi email tới atg.toan@gmail.com


Registration closed about 4 years ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.